วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน


วันพฤหัสที่ 28 มิถุนายน 2555
ช่วงเช้า
                -ลงชื่อการปฏิบัติการ
    -ช่วยสอนซ่อมเสริมการอ่านสะกดคำให้กับนักเรียน ป.4/1 และ ป.4/3
    -ร่วมกิจกกรมหน้าเสาธง
               -รับเด็กนักเรียนเข้าห้องเรียน
   ช่วงบ่าย
             -สอนภาษาไทย ป.4/3 ในสี่
            -ช่วยคุมนักเรียน ป.4/1 .4/3  ในคาบที่ห้า ในรายวิชาลูกเสือ
           -ช่วยครูประจำสีม่วงสอนเพลงเชียรให้กับนักเรียนสีม่วง  

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน


วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2555
ช่วงเช้า
              -ลงชื่อการปฏิบัติการ
             -ช่วยสอนซ่อมเสริมการอ่านสะกดคำให้กับนักเรียน ป.4/1 และ ป.4/3
             - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง , คุมแถวนักเรียนชั้น ป.4
             -สอนวิชาภาษาไทยร่วมกับครูพี่เลี้ยงในคาบที่ 1 เวลา 09:00-10:00 น.ห้อง ป.4/3
             -ช่วยตักอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียน
ช่วงบ่าย
                -ช่วยครูประจำสีม่วงสอนเพลงเชียรให้กับนักเรียนสีม่วง  

วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน


วันพฤหัสที่ 14  มิถุนายน 2555
ช่วงเช้า
  -ลงชื่อการปฏิบัติการ
 - คุมเด็กนักเรียนทำความสะอาดในบริเวณที่รับผิดชอบ
 -ร่วมกิจกกรมหน้าเสาธง
  -รับเด็กนักเรียนเข้าห้องเรียน
 ช่วงบ่าย
                   -สอนภาษาไทย ป.4/3 ในสี่
                   -ช่วยสอนวิชาลูกเสือนักเรียน ป.4/1 4/2 4/3  ในคาบที่ห้า
วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2555
ช่วงเช้า
                -ลงชื่อการปฏิบัติการ
                   -ตอนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน
                -ร่วมกิจกกรมหน้าเสาธง
                -รับเด็กนักเรียนเข้าห้องเรียน
               -สอนภาษาไทย ป.4/1 ในคาบสอง
ช่วงบ่าย
-คุมเด็กนักเรียนสวดมนต์ก่อนกลับ
-เข้าร่วมประชุมประจำสีของแต่ละสี
วันจันทร์ที่ 18มิถุนายนและวันอังคารที่ 19  2555
                ***ลากิจ***
                ***หมายเหตุ
                - ไปลงนามการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.)ปี 2555    ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2555
ช่วงเช้า
              -ลงชื่อการปฏิบัติการ
             -ช่วยคุมนักเรียนทำเวรประจำวันในตอนเช้าในบริเวณสายชั้น ป.4
             - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง , คุมแถวนักเรียนชั้น ป.4
             -สอนวิชาภาษาไทยร่วมกับครูพี่เลี้ยงในคาบที่ 1 เวลา 09:00-10:00 น.ห้อง ป.4/3
             -ช่วยตักอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียน
ช่วงบ่าย 
                -ช่วยครูประจำสีม่วงสอนเพลงเชียรให้กับนักเรียนสีม่วง  
วันพฤหัสที่ 21 มิถุนายน 2555
ช่วงเช้า
                -ลงชื่อการปฏิบัติการ
-คุมเด็กนักเรียนทำความสะอาดในบริเวณที่รับผิดชอบ
-ร่วมกิจกกรมหน้าเสาธง
              -รับเด็กนักเรียนเข้าห้องเรียน
   ช่วงบ่าย
             -สอนภาษาไทย ป.4/3 ในสี่
            -ช่วยคุมนักเรียน ป.4/3  ในคาบที่ห้า ในรายวิชาลูกเสือ
           -ช่วยครูประจำสีม่วงสอนเพลงเชียรให้กับนักเรียนสีม่วง  
วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2555
ช่วงเช้า
           -ลงชื่อการปฏิบัติการ
          -ตอนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน
          -ร่วมกิจกกรมหน้าเสาธง
          -รับเด็กนักเรียนเข้าห้องเรียน
         -สอนภาษาไทย ป.4/1 ในคาบสอง
ช่วงบ่าย
         -ช่วยครูประจำสีม่วงสอนเพลงเชียรให้กับนักเรียนสีม่วง  ช่วยสอนเชียรลีดเดอร์ และร่วมกันร้องเพลงเชียรกับครูประจำสีม่วง
วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2555
ช่วงเช้า
         -ลงชื่อการปฏิบัติการ
        -ตอนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน
        -ร่วมกิจกกรมหน้าเสาธง
        -รับเด็กนักเรียนเข้าห้องเรียน
        -สอนภาษาไทย ป.4/3 ในคาบแรก
        -สอนภาษาไทย ป.4/1 ในคาบสาม
ช่วงบ่าย
       -ช่วยสอนซ่อมเสริมวิชาภาษาไทยให้กับนักเรียน ป.4/1 และ ป.4/3
       -สอนภาษาไทย ป.4/1 ในคาบสี่
        -ช่วยครูประจำสีม่วงสอนเพลงเชียรให้กับนักเรียนสีม่วง  ช่วยสอนเชียรลีดเดอร์ และร่วมกันร้องเพลงเชียรกับครูประจำสีม่วง
วันอังคารที่  26 มิถุนายน 2555
ช่วงเช้า
       -ลงชื่อการปฏิบัติการ

     -ตอนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน
     -ร่วมกิจกกรมหน้าเสาธง
      -รับเด็กนักเรียนเข้าห้องเรียน
      -สอนภาษาไทย ป.4/3 ในคาบสอง
      -สอนภาษาไทย ป.4/1 ในคาบสาม
ช่วงบ่าย
      -ช่วยสอนซ่อมเสริมวิชาภาษาไทยให้กับนักเรียน ป.4/1 และ ป.4/3
      -ช่วยครูประจำสีม่วงสอนเพลงเชียรให้กับนักเรียนสีม่วง  ช่วยสอนเชียรลีดเดอร์ และร่วมกันร้องเพลงเชียรกับครูประจำสีม่วง

วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2555


วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2555
ช่วงเช้า
                -ลงชื่อการปฏิบัติการ
-ช่วยคุมนักเรียนทำเวรประจำวันในตอนเช้าในบริเวณสายชั้น ป.4
                 - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง , คุมแถวนักเรียนชั้น ป.4
  -สอนวิชาภาษาไทยร่วมกับครูพี่เลี้ยงในคาบที่ 1 เวลา 09:00-10:00 น.ห้อง ป.4/3
-ช่วยตักอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียน
ช่วงบ่าย  
  -ได้รับมอบหมายจากครูพี่เลี้ยงให้ไปหาเพลง พ่อของแผ่นดิน  เพื่อประกอบการซ้อมจินตลีลาในการส่งเข้าประกวดในวันเปิดโลก ซึ่งทางโรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) เป็นเจ้าภาพเปิดงานในครั้งนี้ 

วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกประจำวัน


วันที่ 6 มิถุนายน 2555

                ***ลากิจ***
                ***หมายเหตุ
                - ไปเข้าร่วมประชุมรับฟังข้อตกลงในการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.)ปี 2555                                                                            ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
วันพฤหัสที่ 7  มิถุนายน 2555
ช่วงเช้า
-คุมเด็กนักเรียนทำความสะอาดในบริเวณที่รับผิดชอบ
-ร่วมกิจกกรมหน้าเสาธง
        -รับเด็กนักเรียนเข้าห้องเรียน
        ช่วงบ่าย
        -สอนภาษาไทย ป.4/3 ในสี่
        -ช่วยคุมเด็กนักเรียน ป.4/3 ในคาบที่ห้า
วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2555
ช่วงเช้า
        -ตอนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน
        -ร่วมกิจกกรมหน้าเสาธง
        -รับเด็กนักเรียนเข้าห้องเรียน
        -สอนภาษาไทย ป.4/1 ในคาบสอง
ช่วงบ่าย
-คุมเด็กนักเรียนสวดมนต์ก่อนกลับ
        -ช่วยครูพี่เลี้ยงพิมพ์รายชื่อเด็กนักเรียนชั้น ป.4/3
        -ช่วยคุมเด็กนักเรียนทำความสะอาดเวรประจำวันก่อนกลับบ้าน
 วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2555
ช่วงเช้า
        -ตอนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน
        -ร่วมกิจกกรมหน้าเสาธง
        -รับเด็กนักเรียนเข้าห้องเรียน
        -สอนภาษาไทย ป.4/3 ในคาบแรก
        -สอนภาษาไทย ป.4/1 ในคาบสาม
ช่วงบ่าย
-เข้าร่วมประชุมกับท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียน
        -สอนภาษาไทย ป.4/1 ในคาบสี่
        -ช่วยคุมเด็กนักเรียน ป.4/3 ทำเวรประจำวัน
วันอังคารที่  12 มิถุนายน 2555
ช่วงเช้า
-ตอนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน
        -ร่วมกิจกกรมหน้าเสาธง
        -รับเด็กนักเรียนเข้าห้องเรียน
        -สอนภาษาไทย ป.4/3 ในคาบสอง
        -สอนภาษาไทย ป.4/1 ในคาบสาม
ช่วงบ่าย
        -ช่วยคุมเด็กนักเรียน ป.4/3 ทำเวรประจำวัน
วันอังคารที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วันจันทร์ที่  28 พฤษภาคม  2555
ช่วงเช้า
ตอนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน
ร่วมกิจกกรมหน้าเสาธง
รับเด็กนักเรียนเข้าห้องเรียน
สอนภาษาไทย ป.4/3 ในคาบแรก
สอนภาษาไทย ป.4/1 ในคาบสาม
ช่วงบ่าย
สอนภาษาไทย ป.4/1 ในคาบสี่
ช่วยคุมเด็กนักเรียน ป.4/2
เข้าร่วมประชุมกับรองผู้อำนวยการโรงเรียน

วันอังคารที่  29 พฤษภาคม  2555
ช่วงเช้า
ตอนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน
ร่วมกิจกกรมหน้าเสาธง
รับเด็กนักเรียนเข้าห้องเรียน
สอนภาษาไทย ป.4/3 ในคาบสอง
สอนภาษาไทย ป.4/1 ในคาบสาม
ช่วงบ่าย
จัดหนังสือห้องสมุด
คุมเด็กนักเรียนสวดมนต์ก่อนกลับ

วันพุธที่  30 พฤษภาคม  2555
ช่วงเช้า
คุมเด็กนักเรียนเก็บขยะ
ร่วมกิจกกรมหน้าเสาธง
รับนักเรียนเข้าห้องเรียน
สอนภาษาไทย ป.4/3 ในคาบแรก
ช่วงบ่าย
กวาดห้องแนะแนว
ร่วมประชุมประจำเดือนกับคณะครูโรงเรียนหัวไทรเรือนประชาบาล

วันที่พฤหัส  31 พฤษภาคม  2555
ช่วงเช้า
คุมเด็กนักเรียนเก็บขยะ
ร่วมกิจกกรมหน้าเสาธง
รับนักเรียนเข้าห้องเรียน
สอนแทนครูพี่เลียงในรายวิชาคณิตศาสตร์ ป.4/3 ในคาบแรก
สอนแทนครูพี่เลียงในรายวิชาอังกฤษ ป.4/3 ในคาบสอง
สอนแทนครูพี่เลียงในรายวิชาอังกฤษ ป.4/3 ในคาบสาม
ช่วงบ่าย
สอนภาษาไทย ป.4/3 ในคาบที่สี่
สอนลูกเสือประจำสายชั้นป.4 /1 4/2 4/3

วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2555
ช่วงเช้า
ตอนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน
ร่วมกิจกกรมหน้าเสาธง
รับเด็กนักเรียนเข้าห้องเรียน
สอนภาษาไทย ป.4/1 ในคาบสอง
ช่วงบ่าย
จัดหนังสือห้องสมุด
คุมเด็กนักเรียนสวดมนต์ก่อนกลับ

 วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2555
ช่วงเช้า
ตอนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน
ร่วมกิจกกรมหน้าเสาธง
รับเด็กนักเรียนเข้าห้องเรียน
สอนภาษาไทย ป.4/3 ในคาบสอง
สอนภาษาไทย ป.4/1 ในคาบสาม
ช่วงบ่าย
คุมเด็กนักเรียนแปรงฟัน
ช่วยกวาดห้องแนะแนว