วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2555


วันจันทร์ที่  21 พฤษภาคม 2555
ช่วงเช้า
-ตอนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน
-ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
-รับแด็กนักเรียนสายชั้น ป.4 เข้าห้องเรียน
-เข้าสอนภาษาไทย ป.4/3 ในคาบแรก
-เข้าสอนภาษาไทย ป.4/1 ในคาบสาม
ช่วงบ่าย
-เข้าสอนภาษาไทย ป.4/1 ในคาบสี่

วันอังคารที่  22 พฤษภาคม 2555
ช่วงเช้า
-ตอนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน
-ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
-รับแด็กนักเรียนสายชั้น ป.4 เข้าห้องเรียน
-เข้าสอนภาษาไทย ป.4/3 ในคาบสอง
-เข้าสอนภาษาไทย ป.4/1 ในคาบสาม
ช่วงบ่าย
-ช่วยจัดหนังสือในห้องสมุด
-ส่งเด็กนักเรียนกลับบ้าน
วันพุธที่  23 พฤษภาคม 2555
ช่วงเช้า
-ตอนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน
-ช่วยคุมเด็กนักเรียนทำความสะอาด
-ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
-รับเด็กนักเรียนสายชั้น ป.4 ไปห้องพยาบาล
-เข้าสอนภาษาไทย ป.4/3 ในคาบแรก
ช่วงบ่าย
-ช่วยจัดหนังสือในห้องสมุด
-ช่วยครูพี่เลี้ยงเรียงคำตามพจนานุกรม
-ส่งเด็กนักเรียนกลับบ้าน

วันพฤหัสที่  24 พฤษภาคม 2555
ช่วงเช้า
-ตอนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน
-ช่วยคุมเด็กนักเรียนทำความสะอาด
-ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
-รับเด็กนักเรียนสายชั้น ป.4 เข้าห้องเรียน
ช่วงบ่าย
                -สอนภาษาไทย ป.4/3 ในคาบที่สี่
-ช่วยสอนวิชาลูกเสือให้สายชั้น ป.4 ในคาบที่ห้า
 -ส่งเด็กนักเรียนกลับบ้าน
วันศุกร์ที่  25 พฤษภาคม 2555
ช่วงเช้า
-ช่วยคุมเด็กนักเรียนทำความสะอาด
-ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
-รับเด็กนักเรียนสายชั้น ป.4 เข้าห้องเรียน
-สอนภาษาไทย ป.4/1 ในคาบที่สอง
-ช่วยครูพี่เลี้ยงเรียงคำตามพจนานุกรม
ช่วงบ่าย
-ช่วยกวาดห้องแนะแนว
-ส่งเด็กนักเรียนกลับบ้าน

               

ตารางสอนวิชาภาษาไทย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)

คาบพักเที่ยง
วัน / เวลา
๐๙.๐๐-๑๐.๐๐น.
๑๐.๐๐-๑๑.๐๐น.
๑๑.๐๐-๑๒.๐๐น.
๑๓.๐๐-๑๔.๐๐น.
๑๔.๐๐-๑๕.๐๐น.
จันทร์
ภาษาไทย ป.๔/๓

ภาษาไทย ป.๔/๑
ภาษาไทย ป.๔/๑

อังคาร

ภาษาไทย ป./
ภาษาไทย ป./


พุธ
ภาษาไทย ป.๔/๓
พฤหัสบดีภาษาไทย ป.๔/๓
    ลูกเสือ
ศุกร์

ภาษาไทย ป.๔/๑
                                                                                               ครูผู้สอน
                                                                                     นางสาวซารีนิง  มาแย

วันพุธที่ 16 พฤษภาคม  2555
ช่วงเช้า
       - ช่วยครูเวรต้อนรับเด็กนักเรียนหน้าประตู
       - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
       - สอนห้อง ป.4/3 ในคาบแรก
ช่วงบ่าย
       - ทำความสะอาดห้องแนะแนว
       -ช่วยครูพี่เลี้ยงแจกนมให้เด็กนักเรียนชั้น ป.4/3
       - นัดประชุมสำหรับนักศึกษาฝึกสอน เกี่ยวกับการวางแผนงานที่ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) ได้มอบหมายงานไว้

วันพฤหัสที่ 17 พฤษภาคม  2555
ช่วงเช้า
       - ช่วยครูเข้าเวรเช้าหน้าประตู
       - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
      
ช่วงบ่าย
       - มีการประชุมผู้ปกครองชั้นป.1- ป.6 ดิฉันได้รับหน้าที่ฝ่ายลงทะเบียนของผู้ปกครองตามสายชั้น ป.4 เมื่อเข้าที่ประชุมดิฉันและเพื่อนนักศึกษาฝึกสอนทุกคนได้แนะนำตัวให้กับผู้ปกครองของนักเรียนรู้จัก รู้สึกตื้นเต้นมากและดีใจที่วันนี้ได้พบปะกับผู้ปกครองนักเรียน

วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม  2555
ช่วงเช้า
       - ช่วยครูเวรต้อนรับเด็กนักเรียนหน้าประตู
       - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
       - สอนห้อง ป.4/1 ในคาบสอง
ช่วงบ่าย
       - ทำความสะอาดห้องแนะแนว
          -ช่วยครูพี่เลี้ยงแจกนมให้เด็กนักเรียนชั้น ป.4/3
วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ตอนเช้า    - ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
                 -คุมนักเรียนชั้นป. 4 เก็บขยะบริเวณที่รับผิดชอบ
                       - ช่วยคุณครูต้อนรับนักเรียนในตอนเช้า
                  -ช่วยครูในสายชั้นป.4 นับหนังสื่อและอุปกรณ์การเรียนของแต่ละชั้นเรียนอีกและได้แจกสมุด อุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนในแต่ละชั้นเรียน
ตอนบ่าย
              -ทำความรู้จักกับเด็กนักเรียนชั้น ป.4/3
              -ช่วยครูพี่เลี้ยงคุมเด็กนักเรียนชั้น ป4/3
ตอนเช้า   -ตอนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน
                 -
ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
                  -
สอนในรายวิชาภาษาไทย ในคาบที่ 1 เวลา 09.00-10.00 นักเรียนชั้น ป.4/3และสอนคาบที่ 3 เวลา 11.00-12.00 ในสัปดารห์แรกแนะนำตัวให้กับนักเรียนในห้องเรียนและให้นักเรียนแนะนำชื่อของตัวเองบอกชื่อจริงและชื่อเล่น                 
ตอนบ่าย    -ในคาบเรียนที่ 4 เวลา 13.00-14.00 ช่วยคุมเด็กนักเรียนชั้น ป.4/3 ให้นักเรียนเล่นเกมเขียนตามคำบอกโดยการแข่งขันบนกระดานแบ่งเป็นฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย